Jaarverslag Koetshuis 2016

 

Algemeen

Kunsthuis Baarn/Het Koetshuis bestaat sinds zomer 2014. Het Koetshuis, een rijksmonument, is door de Gemeente Baarn in bruikleen gegeven voor onbepaalde tijd. Hiertoe is met een tweetal deelnemers een schriftelijke overeenkomst gesloten.

Doel is Baarnse kunstenaars de mogelijk te bieden hun werk met een zekere regelmaat te tonen, en het Baarnse publiek in contact te brengen met kunst, en meer in het bijzonder, de kunstwerken van deelnemende Baarnse kunstenaars.

Sinds de opening in 2014 zijn er maandelijks exposities te zien met kunstwerken van Baarnse kunstenaars. Bij toerbeurt worden suppoostdiensten door de deelnemers vervuld. Tijdens de wintermaanden is het Koetshuis gesloten in verband met kou en vocht.

 

In 2016 is de overeenkomst met de gemeente ondertekend door Nadine Rol en Ton Griffioen. Zij ĎbewakenĎ de voorwaarden waaronder de deelnemende kunstenaars het Koetshuis in bruikleen hebben. Elke deelnemer verklaart akkoord te gaan met de voorwaarden.

 

Invulling van seizoen 2016

Bij de start telde het Koetshuis 21 deelnemers. Enkelen waren afgehaakt, anderen sloten zich aan. Besloten is de vrijdag als expositie dag te laten vervallen; het aantal suppoost-diensten kan daarmee behapbaar worden gehouden. Ook dit seizoen kozen we ervoor altijd met twee personen te suppoosten, mede in verband met veiligheid.

Eind maart gingen de deuren open voor de eerste grote groepsexpositie. Daarna volgden een drietal tentoonstellingen met kleinere groepjes.  (NOG INVULLEN)

Evenals het vorig seizoen werd dit jaar ook weer een ĎOpen ExpoË georganiseerd. Hieraan namen 32 Baarnse kunstenaars deel.  Bedoeling van deze opzet is beginnende en/of amateurkunstenaars de mogelijk beden hun werk aan publiek te tonen. Tevens biedt het de Koetshuisgroep de mogelijkheid eventueel nieuwe deelnemers te rekruteren.

Meestal werd een nieuwe expositie geopend met enig ritueel. Een toespraak, een manifestatie met schilderwerk, een performance.

 

Aanpassingen

Er werd voor de Ďgroene wandË een voorzetwand in wit geplaatst, waarmee de schilderijen veel beter tot hun recht komen.

Ook werden er led-strips aangebracht om de beelden op de tafels wat aan te lichten.

 

Bezoekers

Het geturfde aantal bezoekers bedroeg dit seizoen 1887. (Vgl. 2015: 2189). Bezoekers zowel uit Baarn als van soms ver daarbuiten.

Een mooi aantal, zeker gezien we dit jaar alleen de zaterdag en zondagmiddag geopend waren. (Enkele uitzonderingen daargelaten)

 

Bijzondere dagen waren dit jaar:

Het Cultureel Festival, waar we het Koetshuis open hadden, en een kraam op de kunstmarkt.

De Open Monumentendag. Helaas werd het Koetshuis niet in de folder genoemd.

Een speciale openstelling voor bezoekers van de Leuning. Voorafgegaan door een korte performance.

Een aantal keren werd het Koetshuis buiten de openingstijden bezocht door kinderen van BSO Kinderopvang Baarn.

 

Pers en publiciteit.

Een aantal keren werden expositie bezocht door journalisten, al of niet met fotografen, van de lokale en regionale pers. Zo mochten we de Baarnsche Courant, de Gooi- en Eemlander, RTV Baarn ontmoeten.

Door de deelnemers zelf werd bij elke expositie middels persberichten de bladen geĽnformeerd. Tevens werd aan (125) belangstellenden een nieuwsbrief gezonden er e-mail, werd een Facebook-pagina actueel gehouden en de website www.kunsthuisbaarn.nl van content voorzien. Verder werd een kleine folder gemaakt en een aantal keren een flyer over de actuele expositie.

 

FinanciĹn.

Kunsthuis Baarn maakt gebruik van een aparte en/of rekening bij de ING Bank, zodat inkomsten en uitgaven inzichtelijk blijven. Daarnaast wordt een digitaal kasboek bijgehouden en een bonnen-archief.

 

De bijdrage bedroeg dit jaar █ 30,--, wat resulteerde in een saldo van █ 630,--

Een batig saldo van 2015 van █ 362,91, maakte totaal een tegoed van █ 992,91 voor 2016.

 

We hebben totaal uitgegeven █ 757,06

Er resteert nog █ 163,90 per 2 januari 2017.

 

Aan energiekosten (water en elektriciteit, geen gas) werd betaald over de periode vanaf de start in 2014 tot en met januari 2017: █ 126,49

 

We reserveren voor 2017 █ 300,-- voor energie en onvoorzien.

 

 Organisatie.

Om de continuĽteit te waarborgen werd een kleine werkgroep ingesteld. Hierin hebben zitting:

Coen Winkelman, Katja Sobrino, Nadine Rol en Ton Griffioen. Zij zorgen dat wat er dient te gebeuren ook daadwerkelijk gebeurt. Planning, inrichten van exposities, publiciteit, klussen, etc. Indien nodig delegeren zij taken naar de deelnemers.

 

Vergaderingen.

Een aantal keren per jaar houden we een plenaire vergadering. Voor de start van het seizoen, voor het eind van het seizoen. Tijdens de winterstop evalueren we het afgelopen seizoen en maken plannen voor het komende.

Wanneer nodig houden we een grote schoonmaak en opruimdag.

 

De exposities in kleine groepjes wordt door deze groepjes zelf voorbereid.

 


 

Plannen volgend seizoen.

-       Een groepsexpositie in de Speeldoos voor aanvang van het seizoen.

-       Eind maart Opening seizoen.

-       8 april: Slow-Art Day.

-       Cultureel Festival

-       Open Atelierroute Baarn

-       Bevrijdingsdag 5 mei, opening van de open expo

-       Deze open expo zal mogelijk in samenwerking zijn met Hilde Sneep van het Vorstelijk Baarn project en met extra activiteiten in en om het Koetshuis

-       Koningsdag openstelling met extra activiteiten ??

-       All together festival, thema tentoonstelling en extra activiteiten en samenwerking

-       Mogelijke samenwerking met Sherpa voor een tentoonstelling in het Koetshuis

-       Mogelijke samenwerking met Langs Jan voor een expo of andere activiteiten

-       Extra open voor mensen van de Leuning en de BSO (Buitenschoolse opvang)

-       Uitbreiding van samenwerkingen met diverse organisaties in Baarn en buiten Baarn, zoals bv de Volksuniversiteit, de Speeldoos en andere Kunstenaars organisaties.

-       Samenwerking zoeken met muziekscholen, bv bij opening exposities.

 

 

Namens Kunsthuis Baarn/Het Koetshuis:

Nadine Rol,

Katja Sobrino,

Coen Winkelman,

Ton Griffioen